Yeni Medya Ve Çocuk Instagram Özelinde Sharenting (Paylaşanababalık) Örneği

Yazarlar

  • RABİA MERVE ERİŞİR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Gazetecilik Bölümü
  • DENİZ ERİŞİR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Özet

Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte, dünya küresel olarak yeni bir dönüşüm sürecine başlamış ve dünyadaki bilgi akışını hızlandıran, enformasyonun zaman ve mekân dinlemeden dolaşımda olmasına imkân veren internet hayatımıza girmiştir. Böylece internet, yaygın kullanımı çok da eskilere dayanmayan, bu bağlamda Türkiye’de yirmi yıllık bir süreç içerisinde, çok hızlı yayılım sağlamış ve en çok kullanılan kitle iletişim araçlarından biri haline gelmiştir.Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran “kitle hedefsiz bir medya üretmek† olgusu düşünüldüğünde, web 3.0 mikroblog türevi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sanal ortamların ortaya çıkmasından sonra, bu mecraların asli hedeflerinden sapıp, kişilerin benliklerini, anonim ya da gerçek kişilikleriyle sunabildiği bir hal aldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşanan bu süreçte kullanıcının kendi üretimi doğrultusunda gelişen bu ortamlarda etkileşimin en önemli öge olması, hem kullanıcının hem de reklam verenlerin dikkatini çekmiştir. Öyle ki bazı kullanıcılar sadece kendi benliklerini değil hem hukuki hem de toplumsal kurallar bağlamında korumakla yükümlü oldukları çocuklarının da benliklerini bu sanal ortamlarda ticari amaçlar uğruna ifşa etmekten çekinmemişlerdir.Platon’un “Mağara Alegorisiâ€nde aslında mekânın bir nevi sanallaşması ve bugün bu sanallaşan mekânda Goffman’ın benlik sunumu, çalışma açısından en önemli iki unsur olarak adlandırılabilir. Yapılan bu çalışmada literatüre nicel veriler kazandırmak adına “içerik analizi†yöntemi kullanılmıştır. Instagram uygulamasının arama araç çubuğuna anne, çocuk, ebeveyn, baba ve oyun anahtar kelimeleri yazılıp aratılarak bulunmuş, en yüksek takipçi sayısına sahip, araştırma evrenini temsil edebileceği düşünülerek belirlenmiş bir örneklem ile 25 ebeveyn hesabı analiz edilip, yapılan paylaşımların çocuklar ve ebeveynler açısından oluşabilecek olası tehlikeler belirlenmeye çalışılmıştır.Bu çalışmada, kuramsal olarak Goffman’ın “Gündelik Hayatta Benliğin Sunumu†(1956) çalışmasının çerçevesinden bakılmaya çalışılmıştır. Goffman, bir izleyiciye karşı benlik sunumunda; mekâna, dekora, ortama ve kişilik özelliklerine karşı taktiksel davranışlar geliştirildiğini belirtmiştir. Sanal ortamda benlik sunumu bu teoriye göre incelenmeye çalışılmıştır.İçerik analizi yöntemini kullandığımız bu çalışmada ulaştığımız sayısal veriler ışığında, sanal ortamda anne-babanın, çocuğun benliğini ne derece etkileşime soktuğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı anne ve babaların yeni medya araçlarından bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram’ın kullanımının yaygınlaşması ile herhangi bir hukuki ya da sağlık problemi ile karşılaşacağını düşünmeden, çocuklarını nasıl ve ne sıklıkta paylaştığının tespit edilmesidir. Bundan dolayı ortaya ne tür hukuk ve sağlık açısından problemler çıkabileceği üzerinde durularak, bu teknolojik bağımlılığın hangi düzeye geldiği ve alınabilecek tedbirler tartışılmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Çocuk, paylaşanababalık, benlik sunumu, Instagram, ebeveyn

Referanslar

Akyüz, E. (2010). Çocuk hukuku: Çocukların hakları ve korunması. Pegem Akademi

Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M., (2012). Sosyal psikoloji (O. Gündüz, Trans.). İstanbul, Turkey: Kaknüs Yayınları.

Aslam, S. (2018). Instagram by the numbers: Stats, demographics&fun facts. https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/ EriÅŸim Tarihi: 11.01.2019

Avg Technologıes (2010). AVG Digital Diaries – digital birth Erişim: 10.01.2019, http://www.avgdigitaldiaries.com/post/41940227757/avg-digital-diaries-a-look-at-how-technology

Bartholomew, MK. (2012) New parents’ facebook use at the transition to parenthood. Family Relations. 61(3), S.455-469

Baritci, F. & Fidan, Z. (2018).Sosyal ağlarda benlik sunumuna dair bir distopya: Black Mirror dizisi örneği. Connectist: Istanbul University Journal of

Communication Sciences, 54, 37-63. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/498111 EriÅŸim Tarihi: 05.02.2019

Bessant, C. (2017) Could a child sue their parents for sharenting? Parenting for a Digital Future Blog

Brosh, A. (2016) When the child is born into the internet: Sharenting as a growing trend among parents. The new educational Review.43(1) S. 225-235 https://www.researchgate.net/publication/299601525_When_the_Child_is_Born_into_the_Internet_Sharenting_as_a_Growing_Trend_among_Parents_on_Facebook EriÅŸim Tarihi: 10.01.2019

Collins Dictionary. Definition of ‘sharenting’. Erişim Tarihi: 10.01.2019 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sharenting

Family Online Safety Institute (2015). Parents, Privacy & Technology Use. EriÅŸim: 10.01.2019 https://www.fosi.org/policy-research/parents-privacy-technology-use/

Fendoğlu, H.T. (2014). Çocuk hakları hukuku. Yetkin Yayınları

Gazetevatan. (2017) ‘Blogger’ anneye çocuk istismarı suçlaması’ http://www.gazetevatan.com/-blogger-anneye-cocuk-istismari-suclamasi--1080670-gundem/ Erişim Tarihi: 10.01.2019

Goffman, E. (2016). Günlük yaşamda benliğin sunumu (B. Cezar, Trans.). İstanbul, Metis Yayınları

Kaya, G. ve Kaya, U. (2017). Bir ebeveyn pratiÄŸi olarak “sharentingâ€. Current Debates in Education. 19/26 S.443-454

Kırık, A. (2013). Sosyal medya: “SosyalleÅŸen bireyâ€. Kırık ve A. Büyükarslan (Akt.), GeliÅŸen web teknolojileri ve sosyal medya bağımlılığı (69-102). Konya, Çizgi Kitapevi

Kırık, A. (2014), Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: Nitel bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3/1(32) S.337-347

Maraşlı, M., Suhendan, E., Yılmaztürk, N., Çok, N. (2016) Parents’ shares on social networking sites about their chlidren: Sharenting, S.399-406. Anthropologist, 24 (2)

MEB. (2017) Okullarda sosyal medyanın kullanılmasına dair yönerge. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/11/02/965196/dosyalar/2017_03/13112636_genelge.pdf Erişim Tarihi: 10.01.2019

Moser, C., Chen, T., & Schoenebeck, S. Y. (2017). Parents’ and childrens’ preferences about parents sharing about children on social media. CHI Conference on Human Factors in Computing Systems S.5221-5225

O’Neill, J. (2015) The Disturbing Facebook Trend of Stolen Kids Photos, Erişim Tarihi: 10.01.2019, https://www.yahoo.com/parenting/mom-my-son-was-digitally-kidnapped-what-112545291567.html

Otero, P. (2017) Sharenting… should children’s livesbe disclosed on social media? Arch Argent Pediatr. P.115(5):412-413

Şirin, M.R. (2014) Çocuk ve medya: Eşitsizlikler dünyası. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü İletişim ve Diplomasi Dergisi. (2) http://www.iletisimvediplomasi.com/cocuk-ve-medya-esitsizlikler-dunyasi-mustafa-ruhi-sirin/ Erişim Tarihi: 10.01.2019

Türk Ceza Kanunu. (2004) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf Erişim Tarihi: 10.01.2019

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). TBMM Basımevi 2017. Ankara

Uçar, f . (2015). Facebook'ta benlik sunumu ve toplumsal cinsiyet rolleri. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9 (1), 312-338. Erişim Tarihi: 05.02.2019 http://dergipark.gov.tr/josc/issue/19031/201063

UNİCEF Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Erişim Tarihi: 10.01.2019 https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html

Yazıcı, T. ve Özel, M. (2017). Sosyal medyada anneliği eğitim ve etkileşim boyutu: Instagram üzerine bir inceleme. International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (5) S.1715-1728 http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/30374/332140 Erişim Tarihi: 10.01.2019

Yetim, N. ve Yetim, Ü. (2008) Medya temsillerinde özne ve nesne olarak çocuk, Medya ve Çocuk Rehberi İletişim Araştırmaları İçin Rehber Kitap, S. 89-128

Zhao S, Grasmuch S ve Martin J (2008) Identity Construction On Facebook: Digital Empowerment In Anchored Relationships, Computers in Human Behavior, 24(5), 1816–1836.

İndir

Yayınlanmış

2019-05-13